تعمیر ECU و تعمیرات ECU ای سی یو

تعمیر ECU

تعمیر ECU و تعمیرات ECU ای سی یو به صورت کاملا تخصصی در مرکز دیجی برد.

ECU ای سی یو چیست؟

ﻣﺨﻔﻒ ﻳﺎ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ  (Electronic Control Unit) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻘﺶ هداﻳﺖ و ﮐﻨﺘـﺮل ﻳـﮏ ﺧـﻮدروﯼ اﻧﮋﮐﺘﻮرﯼ یا دیزلی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد . هماﻧـﻄﻮر ﮐـﻪ ﻣﯽ داﻧﻴـﺪ ﺧـﻮدروهـﺎﯼ اﻧﮋﮐﺘﻮرﯼ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﭘﺎس ﮐﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎﯼ ﺁﻟﻮدﮔﯽ، ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺗﻤـﺎم دﻧﻴـﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧـﻮدروهــﺎﯼ ﮐﺎرﺑﺮاﺗﻮرﯼ ﺷﺪﻩ اند و ﻣﻐﺰ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺴــﻮرهــﺎﻳــﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ، وﺿﻌﻴﺖ و ﺷﺮاﻳــﻂ ﺧﻮدرو را ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﮐﺮدﻩ و ﭘﺎﺳﺨـﻬﺎﯼ ﻻزم را ﺑﻪ ﺧـﺮوﺟﻴﻬــﺎ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﻧﮋﮐﺘﻮرها، ﺟﺮﻗﻪ  و … اﻋﻤﺎل ﻣﯽکند . از اﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﺧﻮدرو ﻏﻴﺮ ﺧﻄﯽ  map و ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺮاﯼ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎرﺟﺪاوﻟﯽ را داﺧﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯽ رﻳﺰﻧﺪ ﮐﻪ در ان ﻣﻘﺪار اﺳﺖ Ecu ﭘﺎﺷﺶ ﺳﻮﺧﺖ و زاوﻳﻪ اواﻧﺲ در هر دور و ﺑﺎر ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ  .

 

 هر ﭼﻘﺪر دﻗﺖ اﻳﻦ ﺟﺪول  Ecu  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ دﻗﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ خواهد بود . ﻧﮑﺘﻪ اﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺟﺪول واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ  ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ هﺎﯼ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺸﺎر و دﻣﺎﯼ هﻮا دارد ﺷﺮﮐﺖ هﺎﯼ ﺧﻮدرو   map ﺳﺎزﯼ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﯽ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ اﻧﻮاع ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺟﻮاب ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻣﻌﻘﻮل داشته باشند.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ MAP ﺑﺮاﯼ ﻳﮏ آب و هوای ﺧﺎص ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ﺳﻨﺴﻮرهاﯼ ﮐﻴﺖ هاﯼ اﻧﮋﮐﺘﻮرﯼ ﻣــﺨﺘﻠﻒ هستند ﮐﻪ هر ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺗﻮر را درﮎ ﮐﻨﺪ . ﺳﻨﺴﻮرهﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺧﻮدروهﺎﯼ اﻧــﮋﮐﺘﻮرﯼ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

۱. مپ سنسور MAP SENSOR :

واژه MAP Sensor مخفف Manifold Absolute Pressure Sensor به معنای فشار مطلق منیفولد هوا می باشد. این سنسور با سنسور خلاء منیفولد هوا فرق دارد و به جای سنجش خلا، میزان فشار (یا کمبود آن) در منیفولد هوا را می سنجد. وقتی موتور خاموش است فشار داخل منیفولد هوا با فشار هوای جو یکی است. وقتی موتور روشن می شود به خاطر بالا و پایین رفتن پیستون ها خلاء داخل منیفولد هوا ایجاد می شود و میزان باز بودن یا بسته بودن دریچه گاز مسیر ورود هوا را محدود می کند. وقتی پدال گاز تا انتها باز باشد (و موتور روشن باشد) خلاء منیفولد هوا تقریبا به صفر می رسد و فشار داخل آن تقریبا با فشار هوای بیرون مساوی می شود.

 

۲. سنسور دمای آب Engine coolant temperature

این سنسور که عموما به نام فشنگی آب نیز شناخته می شود یک مقاومت  از نوع NTC  ( Negative Termal Coefficient ) می باشد . این نوع مقاومت ارتباط و تاثیر پذیری مستقیم با دما دارد به نحوی که اگر دمای پیرامون آن افزایش یابد ، مقاومت آن کاهش می کند. روش کار این سنسور به این شکل است که ECU ولتاژ ورودی به سنسور می دهد( ۵ ولت ) و سنسور بر اساس مقاومتی که در آن لحظه دارد که وابسته به دما است ، ولتاژ خاصی را به ECU  بر میگرداند که هر ولتاژ تعریف خاصی دارد و بیانگر دمای خاصی است . از آنجایی که سنسور دمای آب از نوع NTC میباشد ، اگر دمای آب بالا برود مقاومت آن کم می شود ، درنتیجه هرچه ولتاژ برگشتی به ECU  بالا تر و نزدیک ۵ ولت باشد یعنی دمای آب موتور بالا تر است و  درصورت سرد بودن دمای آب موتور چون مقاومت سنسور بالا میرود  ولتاژ برگشتی به ECU  کمتر می شود و ECU  بر اساس آن ولتاژ برگشتی ، از دمای آب موتور اطلاع پیدا می کند .

 

۳. سنسور مف Mass air flow

سنسور مف یا Mass air flow سنسوری است که روی هواکش خودرو های امروزی قبل از دریچه گاز نصب میشود و وظیفه ی آن سنجش مقدار جرم هوای ورودی است.این سنسور تقریبا کارایی مشابه ای با سنسور فشار منیفولد یا به اختصار (مپ) manifold absolute pressure دارد. از انجایی که از اسم این سنسور مشخص است سنسور مپ روی منیفولد بسته میشود ولی سنسور مف روی خورطومی هواکش و قبل از دیچه گاز بسته میشود.سنسور مپ مقدار فشار هوا در داخل منیفولد را میسنجد ولی سنسور مف مقدار جرم هوای ورودی را میسنجد.سنسور مف مقدار هوای ورودی و سرعت هوای ورودی و چگالی و حجم هوای ورودی را میسنجد ولی مپ سنسور فشار هوای داخل منیفولد و دمای داخل منیفولد را میسنجد.

 

۴. سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میل لنگ (Crankshaft position sensor)

این سنسور با داشتن دو پایه ارتباطی بهECU می تواند بصورت امواج شبه سینوسی اطلاعات مربوط به دور لحظه ای موتور را بهECU ارسال می کند. این سنسور درست در بالای سر چرخ دنده های فلایویل (متصل به سر میلنگ) دور موتور قرار گرفته است.انتهای این سنسور القایی حساس که واحد آهنربای دائم و یک سیم پیچ است با چرخ دنده های فلایویل دور موتور که کمی جلوتر از فلایویل اصلی موتور است چند میلیمتر فاصله دارد.

 

۵. سنسور موقعیت میل سوپاپ camshaft position sensor

این سنسور با اثر الکتریکی مغناطیسی هال کار می کند بدین ترتیب که جریان در داخل این سنسور توسط یک میدان مغناطیسی منحرف می شود و ولتاژ دو سر سنسور تغییر و باعث ایجاد پالس های مربعی شکل می گردد هر گاه بر آمده گی انتهای میل سوپاپ از جلوی این سنسور عبور کند به علت ولتاژ منفی سطح فاز میدان تغییر کرده و سیگنال ارسال شده به (ECU) صفر می شود در زمانی که بر آمده گی میل سوپاپ روبروی سنسور قرارندارد سیگنال ارسالی ۱۲ ولت مثبت می باشد(معمولا).

 

و…

تعمیر ECU و تعمیرات ECU ای سی یو

مشکلات مربوط به ECU ای سی یو

 • نداشتن چراغ چک
 • مشکل در یکی از سنسورهای موتور
 • روشن نشدن موتور
 • ایراد در عملکرد دریچه گاز
 • مشکل در بخش پدال برقی گاز
 • مشکل در یکی از شیرهای برقی موتور یا گیربکس
 • روشن نشدن پمپ بنزین
 • روشن نشدن یکی از رله های موتور مثل رله دور فن
 • متصل نشدن دیاگ به واحد ECU
 • و…

تعمیر ECU

تعمیر ECU و تعمیرات ECU ای سی یو

برای دیدن نمونه تعمیرات اینجا کلید کنید.

درباره دیجی برد

1 پاسخ به تعمیر ECU
 1. سلام و احترام خدمت مدیر وبسایت
  بنده از مطالب سایت شما لذت بردم و استفاده کردم تبریک میگم سایت خوبی طراحی کردید خواستم از زحماتتون تشکر کنم، باز هم مطالب وبسایت شمارو پیگیری و استفاده خواهم کرد


[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *